Ubezpieczenia

Nest Bank S.A. informuje, iż:

1. Jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod nazwą: Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000030330, NIP 5261021021, REGON 010928125, kapitał zakładowy w wysokości 319 357 000 zł.

2. Jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:
a. CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
b. METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
c. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE CARDIF POLSKA S.A.
d. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA S.A.
e.  TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

3. Jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym rzez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11218735/A.

4. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów ubezpieczeniowych klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego lub poprzez stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie, czy dany podmiot jest Agentem Ubezpieczeniowym. Osoby wykonujące czynności agencyjne widnieją w rejestrze agentów ubezpieczeniowych on-line pod nazwą PRACOWNICY;

5. Bank nie posiada akcji albo udziałów żadnego z ww. ubezpieczycieli uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, że żaden z ww. ubezpieczycieli nie posiada akcji ani udziałów Banku, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu;

6. Klient może złożyć reklamację na działania Agenta, w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową na zasadach opisanych poniżej:

1) osobiście, składając ustną Reklamację do protokołu w siedzibie Banku lub jednostce organizacyjnej Banku przeznaczonej do obsługi Klienta
2) w formie pisemnej – składając podpisane przez siebie pismo osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub operatora pocztowego pod adresem:
Nest Bank S.A., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
lub w jednostce organizacyjnej Banku przeznaczonej do obsługi Klienta,
3) telefonicznie pod numerem 801 800 188 lub 22 438 41 41 (opłata zgodna z taryfą operatora),
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nestbank.pl
5) za pośrednictwem poczty wewnętrznej bankowości internetowej i mobilnej

Szczegółowe informacje na temat składania i rozpatrywania skarg i reklamacji klientów znajdują się na stronie internetowej Banku:
https://www.nestbank.pl/download/pozostale/informacja-na-temat-skladania-i-rozpatrywania-skarg-i-reklamacji-klientow.pdf

 

Dokumenty do pobrania: