Dyrektywa MiFID

1. MiFID – informacje ogólne

Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) powstała, by ujednolić oraz zwiększyć przejrzystość funkcjonowania rynków finansowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Głównym celem Dyrektywy jest podniesienie poziomu ochrony inwestorów w zakresie instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Podstawą wdrożenia Dyrektywy MiFID do polskiego porządku prawnego jest Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz.1384 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy.

 

MiFID zobowiązuje firmy świadczące usługi Klientom do:

 • uczciwego i sprawiedliwego postępowania wobec wszystkich Klientów,
 • jasnego i zrozumiałego przedstawiania Klientom reguł, według których świadczone są usługi,
 • przekazywania Klientom pełnych i niewprowadzających w błąd informacji,
 • weryfikacji odpowiedniości usług i produktów oferowanych Klientom.

Zapewnienie ochrony Klientom przez Nest Bank SA zgodnie z postanowieniami polskiej implementacji MiFID oznacza:

 • przekazywanie i przygotowywanie szczegółowych informacji na temat produktów i usług w sposób uczciwy, zrozumiały i niewprowadzający w błąd,
 • przeprowadzenie oceny zrozumienia produktu przez Klienta, a w szczególności ryzyka z nim związanego, oraz wiedzy i doświadczenia Klienta (m.in. w zakresie usługi dystrybucji instrumentów finansowych),
 • sprawdzanie, czy usługa, produkt, które mają być świadczone, są odpowiednie dla danego Klienta, przez określenie jego poziomu wiedzy oraz doświadczenia w inwestowaniu.

 

Wymogami MiFID są objęte następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne.

2. Informacje o Nest Bank SA

Siedziba Nest Bank SA

Horizon Plaza

Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

tel. (+ 48) 22 653 05 00

faks (+ 48) 22 653 05 01

www.nestbank.pl

 

Nest Bank SA utworzono na podstawie Decyzji Nr 1/95 Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 10 lutego 1995 roku. Działalność bankową spółka rozpoczęła w listopadzie 1995 po uzyskaniu zgody Prezesa NBP na rozpoczęcie tej działalności. Nest Bank SA wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000030330, którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nest Bank SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. (+ 48) 22 262 50 00

faks (+48) 22 262 51 11

www.knf.gov.pl

 

Metody komunikacji

Klienci mogą kontaktować się z Nest Bank SA osobiście w jego siedzibie, za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (DPZ@nestbank.pl). Klienci mogą kontaktować się z Nest Bank SA w języku polskim lub angielskim. Informacje oraz pisma przekazywane Klientom przez Nest Bank SA są sporządzane w języku polskim lub angielskim.

Godziny otwarcia Banku: 9:00–17:00

 

Zasady świadczenia usług

Zasady i warunki świadczenia usług przez Nest Bank SA znajdują się w umowach zawieranych z Klientami. W swojej praktyce Nest Bank SA stosuje wzory umów oparte na wzorze umowy ISDA, na wzorze umowy ramowej standardu ZBP oraz na innych standardowych wzorach.

 

Zasady wnoszenia i załatwiania przez Nest Bank SA reklamacji Klientów

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji:

 • osobiście, składając ustną reklamację do protokołu, w siedzibie Banku lub jednostce organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,
 • w formie pisemnej – składając podpisane przez siebie pismo osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub operatora pocztowego pod adresem:

Nest Bank S.A.,

Domaniewska 39

02-676 Warszawa

lub w jednostce organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,

 • telefonicznie pod numerem: 801 800 188 lub 22 438 41 41 (opłata zgodna z taryfą Operatora),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nestbank.pl.

Bank rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną Reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. Termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień lub w przypadku nieotrzymania wszelkich niezbędnych informacji, o czym Bank niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z podaniem powodów opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i nowego, przewidywanego terminu rozpatrzenia Reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 60 dni od dnia wpływu Reklamacji.

3. Klasyfikacja Klientów

Zgodnie z wymogami MiFID, Nest Bank SA przypisuje każdemu Klientowi jedną z trzech kategorii:

 • Klient Detaliczny
 • Klient Profesjonalny
 • Uprawniony Kontrahent.

 

Klient Detaliczny

Klienci Detaliczni korzystają z najwyższej ochrony:

 • otrzymują najbardziej szczegółowe informacje o ryzyku związanym z instrumentami finansowymi, Nest Bank SA, zasadach świadczenia usług i zasadach zarządzania konfliktami interesów,
 • korzystają z dodatkowej ochrony związanej z weryfikacją odpowiedniości transakcji na podstawie faktycznych informacji o wiedzy i doświadczeniu, przedstawionych przez nich w ankiecie odpowiedniości,
 • w związku z wymogiem odpowiedniości oferowanych produktów są ostrzegani przed zawarciem transakcji na nieodpowiednim instrumencie finansowym.

 

Klient Profesjonalny

Klienci Profesjonalni korzystają z mniejszej ochrony niż Klienci Detaliczni. Jest to związane z wyższym poziomem ich wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe:

 • mogą otrzymywać bardziej ogólne niż Klienci Detaliczni informacje na temat ryzyka, usług świadczonych przez Nest Bank SA, metod zarządzania konfliktami interesów,
 • w relacjach z tymi Klientami Nest Bank SA zakłada, że mają oni poziom wiedzy i doświadczenia wystarczający do podjęcia świadomej decyzji o zawarciu transakcji. W związku z tym nie wymaga od nich wypełniania ankiety odpowiedniości i zakłada, że wszystkie instrumenty finansowe są dla nich odpowiednie.

 

Uprawniony Kontrahent

Ta grupa Klientów korzysta z najniższej ochrony. W relacjach z nimi nie obowiązuje wiele wymogów MiFID, np.:

 • wymóg przekazywania informacji o ryzyku i usługach świadczonych przez Nest Bank SA,
 • wymóg odpowiedniości,
 • informacje, które otrzymują na temat konfliktów interesów, mogą być bardziej ogólne.

4. Odpowiedniość produktów

Zgodnie z wymogami MiFID, Nest Bank SA będzie dokonywał oceny usług i produktów w odniesieniu do indywidualnej sytuacji Klienta, biorąc pod uwagę jego doświadczenie na rynku finansowym oraz wiedzę o instrumentach finansowych.

Jeżeli wynik tej oceny dla danego produktu będzie negatywny, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Klienci Detaliczni, aby umożliwić ocenę odpowiedniości oferowanych produktów, powinni wypełnić Ankietę Odpowiedniości na formularzu przekazanym przez Nest Bank SA Zawiera ona pytania na tematy wskazane powyżej.

W przypadku Klientów Profesjonalnych, Nest Bank SA bierze pod uwagę ich wyższy niż Klientów Detalicznych stopień wiedzy na temat instrumentów finansowych i nie wymaga wypełniania Ankiety Odpowiedniości.

W stosunku do Uprawnionych Kontrahentów wymogi dotyczące odpowiedniości usług i produktów nie są stosowane.

Klientom przysługuje prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej przyznanej przez Bank kategorii Klienta.

5. Informacje o konfliktach interesów

Nest Bank SA prowadzi działalność, dążąc do unikania konfliktów interesów między Nest Bank SA, osobami z nim powiązanymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi a Klientami. Nest Bank SA dąży również do unikania konfliktów interesów między poszczególnymi Klientami. W tym celu wdrożył odpowiednie procedury wewnętrzne, mające na celu m.in.:

 • ograniczenie do minimum zakresu osób mających dostęp do informacji o Klientach i ich rachunkach oraz zawartych przez nich transakcjach,
 • uniemożliwienie wykorzystania przez osoby wskazane powyżej informacji dotyczących Klienta do jakichkolwiek celów niezgodnych z realizacją dyspozycji Klienta,
 • odpowiednią kontrolę czynności mających związek z usługami świadczonymi Klientom,
 • zapobieganie możliwości wywierania negatywnego wpływu przez osoby trzecie na sposób świadczenia usług Klientom,
 • usunięcie negatywnego wpływu na interesy Klientów w razie wystąpienia konfliktu interesów.

Szczegółowe informacje na temat postępowania Banku w związku z konfliktem interesów są przekazywane na żądanie Klienta.

 

Nota prawna

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Nest Bank S.A. („Bank”) dołożył należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszej publikacji nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, jednakże Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Wyłączona jest odpowiedzialność Banku i jego pracowników za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania, w jakikolwiek sposób, przez Klienta niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Niniejsza publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, doradztwa, porady inwestycyjnej w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta.

Transakcje zawierane są wyłącznie na podstawie indywidualnych, podjętych niezależnie od Banku przez Klienta decyzji, na jego własne ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie autonomicznych analiz i oceny celowości i zasadności zawarcia transakcji.