Dyrektywa MiFID

1. MiFID – informacje ogólne

Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) została przyjęta, aby ujednolić oraz zwiększyć przejrzystość funkcjonowania rynków finansowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Głównym celem ww. dyrektywy jest podniesienie poziomu ochrony inwestorów w zakresie instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Obecnie na implementację do polskiego porządku prawnego oczekują Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE (dalej zwana „Dyrektywą MiFID II”, „MiFID II”) oraz Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (dalej zwana „Dyrektywą delegowaną”).

Reguły MiFID do polskiego porządku prawnego są implementowane poprzez Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz.1384 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy. Członkowie Unii Europejskiej powinni stosować przepisy krajowe implementujące ww. Dyrektywy od dnia 3 stycznia 2018 r.

 

Na system europejskich aktów prawnych regulujących świadczenie usług inwestycyjnych po 3 stycznia 2018 r., obok Dyrektywy MiFID II oraz Dyrektywy delegowanej, składają się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012, kilkadziesiąt rozporządzeń delegowanych oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) do Dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR (przepisy tych rozporządzeń stosowane są z dniem 3 stycznia 2018 r.), w tym m.in.: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu.

 

MiFID zobowiązuje firmy świadczące usługi Klientom do:

 • uczciwego i sprawiedliwego postępowania wobec wszystkich Klientów,
 • jasnego i zrozumiałego przedstawiania Klientom reguł, według których świadczone są usługi,
 • przekazywania Klientom pełnych i niewprowadzających w błąd informacji,
 • weryfikacji odpowiedniości usług i produktów oferowanych Klientom.

Zapewnienie ochrony Klientom przez Nest Bank S.A. zgodnie z postanowieniami polskiej implementacji MiFID oznacza m.in.

 • przekazywanie i przygotowywanie szczegółowych informacji na temat instrumentów finansowych w sposób uczciwy, zrozumiały i niewprowadzający w błąd,
 • przeprowadzenie oceny zrozumienia świadczonej przez Nest Bank S.A. czynności maklerskiej przez Klienta, a w szczególności ryzyka z nim związanego, oraz wiedzy i doświadczenia Klienta (m.in. w zakresie usługi dystrybucji instrumentów finansowych),
 • sprawdzanie, czy usługa, produkt, które mają być świadczone, są odpowiednie dla danego Klienta, przez określenie jego poziomu wiedzy oraz doświadczenia w inwestowaniu.

 

Wymogami MiFID są objęte m.in. następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumenty pochodne. Nie są objęte zaś wymogami MIFID produkty ubezpieczeniowe.

2. Informacje o Nest Bank SA

Siedziba Nest Bank S.A.

ul. Wołoska 24

02-675 Warszawa

tel. (+ 48) 22 653 05 00

faks (+ 48) 22 653 05 01

www.nestbank.pl

 

Nest Bank S.A. utworzono na podstawie Decyzji Nr 1/95 Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 10 lutego 1995 roku. Działalność bankową spółka rozpoczęła w listopadzie 1995 roku po uzyskaniu zgody Prezesa NBP na rozpoczęcie tej działalności. Nest Bank S.A. wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000030330, którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nest Bank S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. (+ 48) 22 262 50 00

faks (+48) 22 262 51 11

www.knf.gov.pl

 

Metody komunikacji

Klienci mogą kontaktować się z Nest Bank S.A. osobiście w jego siedzibie oraz w każdej placówce Banku (wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej www.nestbank.pl), za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (DPZ@nestbank.pl). Klienci mogą kontaktować się z Nest Bank S.A. w języku polskim lub angielskim. Informacje oraz pisma przekazywane Klientom przez Nest Bank S.A. są sporządzane w języku polskim lub angielskim.

Godziny otwarcia Banku: 9:00–17:00

 

Zasady świadczenia usług

Zasady i warunki świadczenia usług przez Nest Bank S.A. znajdują się w umowach zawieranych z Klientami. Bank zawiera z Klientem pisemne umowy określające prawa i obowiązki stron umowy. W swojej praktyce Nest Bank S.A. stosuje wzory umów oparte na wzorze umowy ISDA, na wzorze umowy ramowej standardu ZBP oraz na innych przyjętych do stosowania w Nest Bank S.A. wzorach umownych.

 

Zasady wnoszenia i załatwiania przez Nest Bank SA reklamacji Klientów

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji:

 • osobiście, składając ustną reklamację do protokołu w każdej placówce Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,
 • w formie pisemnej – składając podpisane przez siebie pismo osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub operatora pocztowego pod adresem:

Nest Bank S.A.,

ul. Wołoska 24

02-675 Warszawa

lub w jednostce organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,

 • telefonicznie pod numerem: 801 800 188 lub 22 438 41 41 (opłata zgodna z taryfą Operatora),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nestbank.pl.

Bank rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. Termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień lub w przypadku nieotrzymania wszelkich niezbędnych informacji, o czym Bank niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z podaniem powodów opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i nowego, przewidywanego terminu rozpatrzenia Reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 60 dni od dnia wpływu Reklamacji.

3. Klasyfikacja Klientów

Zgodnie z wymogami MiFID, Nest Bank S.A. przypisuje każdemu Klientowi jedną z trzech kategorii:

 • Klient Detaliczny, który otrzymuje najwyższy poziom ochrony ze strony Nest Bank S.A. (na zasadach opisanych poniżej),
 • Klient Profesjonalny, który otrzymuje poziom ochrony niższy, niż Klient detaliczny. Nest Bank S.A. zakłada, że Klient profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka decyzji inwestycyjnych (na zasadach opisanych poniżej),
 • Uprawniony Kontrahent otrzymuje najniższy poziom ochrony. Nest Bank S.A. zakłada, że Uprawniony kontrahent posiada pełną wiedzę na temat instrumentów finansowych (na zasadach opisanych poniżej).

 

Klient Detaliczny

Klienci Detaliczni korzystają z najwyższej ochrony:

 • otrzymują najbardziej szczegółowe informacje o ryzyku związanym z instrumentami finansowymi, Nest Bank S.A., zasadach świadczenia usług i zasadach zarządzania konfliktami interesów,
 • korzystają z dodatkowej ochrony związanej z weryfikacją odpowiedniości transakcji na podstawie faktycznych informacji o wiedzy i doświadczeniu, przedstawionych przez nich w ankiecie odpowiedniości,
 • w związku z wymogiem odpowiedniości oferowanych produktów są ostrzegani przed zawarciem transakcji na nieodpowiednim instrumencie finansowym.

 

Klient Profesjonalny

Klienci Profesjonalni korzystają z niższego poziomu ochrony niż Klienci Detaliczni. Jest to związane z wyższym poziomem ich wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe:

 • mogą otrzymywać bardziej ogólne niż Klienci Detaliczni informacje na temat ryzyka, usług świadczonych przez Nest Bank S.A., metod zarządzania konfliktami interesów,
 • w relacjach z tymi Klientami Nest Bank S.A. zakłada, że mają oni poziom wiedzy i doświadczenia wystarczający do podjęcia świadomej decyzji o zawarciu transakcji.

 

Uprawniony Kontrahent

Ta grupa Klientów korzysta z najniższego poziomu ochrony. Kategorię Uprawniony Kontrahent Nest Bank S.A. przyznaje Klientom o kategorii Klient profesjonalny, z wyłączeniem Klientów, którzy wnioskowali o przyznanie tej kategorii, z którymi Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji, w ramach świadczenia usług wykonywania zleceń, albo wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, albo nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.

W relacjach z Uprawnionymi Kontrahentami obowiązywanie wymogów MiFID jest ograniczone, np.:

 • nie stosuje się zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • ogranicza się obowiązki sprawozdawcze i raportowe,
 • nie stosuje się wymogu odpowiedniości.

4. Odpowiedniość produktów

Zgodnie z wymogami MiFID, Nest Bank S.A. dokonuje oceny usług i produktów w odniesieniu do indywidualnej sytuacji Klienta, biorąc pod uwagę jego doświadczenie na rynku finansowym oraz wiedzę o instrumentach finansowych.

Jeżeli wynik tej oceny dla danego produktu będzie negatywny, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony, a Bank będzie ostrzegał Klienta przed dokonaniem transakcji zakwalifikowanej jako nieodpowiednia dla Klienta.

W celu umożliwienia oceny odpowiedniości oferowanych produktów, Klienci powinni wypełnić Ankietę Odpowiedniości na formularzu przekazanym przez Nest Bank S.A. Zawiera ona pytania na tematy wskazane powyżej.

W przypadku Klientów Profesjonalnych, Nest Bank S.A. bierze pod uwagę ich wyższy niż Klientów Detalicznych stopień wiedzy na temat instrumentów finansowych i nie wymaga wypełniania Ankiety Odpowiedniości. W stosunku do Uprawnionych Kontrahentów wymogi dotyczące odpowiedniości usług i produktów nie są stosowane.

Klientom przysługuje prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej przyznanej przez Bank kategorii Klienta – Klient Detaliczny może wnioskować o przyznanie mu kategorii Klienta Profesjonalnego, Klient Profesjonalny może wnioskować o przyznanie mu kategorii Klienta Detalicznego (a w odpowiednich przypadkach również Uprawnionego Kontrahenta), a Uprawniony Kontrahent może wnioskować o przyznanie mu kategorii Klienta Profesjonalnego albo Klienta Detalicznego.

5. Informacje o konfliktach interesów

Nest Bank S.A. prowadzi działalność, dążąc do unikania konfliktów interesów między Nest Bank S.A., osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli lub osoby zaangażowanej lub interesem innego Klienta Banku i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Przez interesy Nest Banku S.A. należy rozumieć także interesy grupy kapitałowej, do której należy Nest Bank. W tym celu Nest Bank S.A. wdrożył odpowiednie procedury wewnętrzne, mające na celu m.in.:

 • ograniczenie do minimum zakresu osób mających dostęp do informacji o Klientach i ich rachunkach oraz zawartych przez nich transakcjach,
 • uniemożliwienie wykorzystania przez osoby wskazane powyżej informacji dotyczących Klienta do jakichkolwiek celów niezgodnych z realizacją dyspozycji Klienta,
 • odpowiednią kontrolę czynności mających związek z usługami świadczonymi Klientom,
 • zapobieganie możliwości wywierania negatywnego wpływu przez osoby trzecie na sposób świadczenia usług Klientom,
 • usunięcie negatywnego wpływu na interesy Klientów w razie wystąpienia konfliktu interesów.

Szczegółowe informacje na temat postępowania Banku w związku z konfliktem interesów są przekazywane na żądanie Klienta.

 

Nota prawna

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Nest Bank S.A. („Bank”) dołożył należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszej publikacji nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji.

Niniejsza publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, doradztwa, porady inwestycyjnej w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta lub usługami świadczonymi przez Bank na rzecz Klienta.

Transakcje zawierane są wyłącznie na podstawie indywidualnych, podjętych przez Klienta decyzji, na jego własne ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie autonomicznych analiz i oceny celowości i zasadności zawarcia transakcji.