Gwarancja BFG

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie Klientom wypłat, do wysokości określonej ustawą, środków pieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz należności wynikających z innych czynności bankowych w razie upadłości Banku.

 

Gwarancji podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe złożone przez:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka),
  • szkolne kasy oszczędności
  • pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
  • w przypadku rachunków wspólnych kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, ponieważ każdy z tych współposiadaczy uważany jest za deponenta. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy.

 

Gwarancji BFG nie podlegają depozyty złożone przez:

   • Skarb Państwa,
   • Narodowy Bank Polski,
   • banki krajowe, banki zagraniczne, oraz instytucje kredytowe w rozumieniu Prawa bankowego,
   • kasy, Kasa Krajowa w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
   • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
   • instytucje finansowe,
   • firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
   • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank (z wyjątkiem sytuacji, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym, a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu), przy czym osoby / podmioty zidentyfikowane to osoby / podmioty, w odniesieniu do których Bank dokonał ustalenia:
    • w przypadku osób fizycznych - imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy identyfikacja była dokonywana przed dniem 23 czerwca 2001 r. - imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość;
    • w przypadku osób prawnych - nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru:
    • w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
    • nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy.
   • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
   • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.6));
   • jednostek samorządu terytorialnego;
   • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

 

Środki objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
 • inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy – Prawo bankowe, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i 6 ustawy – Prawo bankowe;
 • kwoty, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

 

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje

 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

 

 

Wysokość gwarancji

Depozyty są objęte ochroną gwarancyjną w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek w tym podmiocie do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

 

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

 • odpłatnego zbycia:
  • nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
  • samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie
   – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 • wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
 • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach.
  są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.
 • w przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy– Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

 

Waluta gwarancji

Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie były depozyty objęte gwarancjami.
Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

 

Dodatkowe informacje

Bank w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponenta o zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów.

Szczegółowe  informacje na temat zasad gwarantowania depozytów znajdują się na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.


Arkusz informacyjny dla deponentów