CRS

Common Reporting Standard (dalej: CRS) jest międzynarodowym jednolitym standardem wymiany informacji podatkowych opracowanym przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) będącym odpowiedzią na potrzebę stworzenia efektywnego narzędzia służącego do walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz mającym na celu zwiększenie transparentności podatkowej. CRS reguluje, między innymi, zasady gromadzenia i przekazywania informacji przez instytucje finansowe do właściwych organów podatkowych dla klientów będących rezydentami podatkowymi z krajów innych niż ten kraj, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe.

Działania Nest Bank S.A. (dalej: Bank) w zakresie realizacji regulacji CRS wynikają z zapisów Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (dalej: Ustawa).

W ramach wypełniania wymogów stawianych przez Ustawę, Bank zobowiązany jest ustalić rezydencję podatkową posiadaczy rachunków finansowych. W celu identyfikacji rezydencji podatkowej Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, jak również może zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów. W szczególności w stosunku do posiadaczy nowych rachunków, Bank zobowiązany jest do pobierania oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Na podstawie Ustawy Bank jest zobowiązany do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego. Przez państwo uczestniczące rozumie się:

  1. inne niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  2. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki (USA) państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
  3. inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Listę państw uczestniczących, o których mowa w pkt 2-3 powyżej, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Niezależnie od zawartej w oświadczeniu informacji o statusie rezydencji podatkowej CRS, Bank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji.

Klient powinien poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję jego podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (dalej: FATCA) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), której celem FATCA jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają aktywa finansowe/rachunki w zagranicznych (z perspektywy USA) instytucjach finansowych a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym. FATCA została zaprojektowana z myślą o identyfikacji ww. podatników. Sposobem na osiągnięcie celu FATCA jest nałożenie na instytucje finansowe obowiązku przekazywania informacji o prowadzonych przez nie rachunkach/umowach zawieranych z amerykańskimi podatnikami.

Działania Nest Bank S.A. (dalej: Bank) w zakresie realizacji regulacji FATCA wynikają z zapisów Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r. (dalej: IGA lub Intergovernmental Agreement, Model 1A) oraz Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Ustawa), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

W ramach wypełniania wymogów stawianych przez IGA oraz Ustawę, Bank pobiera od swoich Klientów oświadczenia o spełnieniu lub braku spełnienia definicji podatnika USA. Szczegółowe informacje w zakresie definicji podatnika USA zostały zawarte w „Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a IGA, złożenie przez Klienta oświadczenia o spełnieniu definicji podatnika USA nakłada na Bank obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego posiadacza, wskazanych w art. 2 ust. 2 lit. a IGA (w tym wielkości posiadanych aktywów).

Niezależnie od złożenia oświadczenia o braku spełnienia definicji podatnika USA, Bank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w akapicie powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji wiarygodności oświadczenia.

Gotowe wzory połączonych oświadczeń o statusie CRS i FATCA znajdują się poniżej:


Klient indywidualny

Klient instytucjonalny

Spółka cywilna

Beneficjent rzeczywisty

Administratorem danych osobowych zawartych w składanych przez klientów oświadczeniach jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
Oświadczenia są gromadzone na potrzeby realizacji przez Bank obowiązków dotyczących indentyfikacji klientów zgodnie z CRS oraz będących podatnikami USA wynikających z IGA oraz Ustawy.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich modyfikacji.

Zgodnie z wytycznymi amerykańskiego urzędu skarbowego - IRS (The Internal Revenue Service) Bank uzyskał numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): MKHK3K.99999.SL.616 nadawany instytucjom zaliczanym do kategorii „participating financial institutions”.

Nota prawna

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Nest Bank S.A. dołożył należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszej publikacji nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, jednakże Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Wyłączona jest odpowiedzialność Banku i jego pracowników za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania, w jakikolwiek sposób, przez Klienta niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.