Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, wraz z późniejszymi zmianami, Nest Banku udostępnia informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, zgodnie z powstałą w tym celu polityką informacyjną:

Polityka Informacyjna Nest Bank SA w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach III Filaru Nowej Umowy Kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Banku jest obecnie obowiązującą; dane prezentowane za lata ubiegłe zostały przygotowane na podstawie polityki obowiązującej na dzień sporządzenia poszczególnych informacji.

Jednocześnie informujemy, iż Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (poprzednio: WestLB Bank Polska SA) do dnia 1 grudnia 2010 roku był podmiotem zależnym od unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym.

Informacja dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2017:

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2017

Informacja dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2016:

FM Bank PBP SA

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2016

Informacja dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2015:

FM Bank PBP SA

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2015
Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2015 - Archiwum

Informacja dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2014:

FM Bank PBP SA

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2014
Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2014 - Archiwum

Informacja dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2013:

FM Bank PBP SA

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2013

Informacje dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2012:

FM Bank SA

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Banku. Stan na dzień 31 grudnia 2012

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

Raport informacyjny o adekwatności kapitałowej. Stan na dzień 31 grudnia 2012

Informacje dla klientów w zakresie polityki informacyjnej za rok 2011:

FM Bank SA

Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Banku. Stan na dzień 31 grudnia 2011

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

Raport informacyjny o adekwatności kapitałowej. Stan na dzień 31 grudnia 2011