Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ NEST BANK S.A.

CZYM JEST RODO?

To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych) RODO zwane też GDPR.

Rozporządzenie nie ma na celu zablokowania przepływu danych osobowych ale daje ochronę Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANK

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować, że:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nest Bank S.A. (dalej Bank), z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 24.

Kontakt z Bankiem możliwy jest:

 • w Placówkach Banku,
 • telefonicznie - infolinia (801-800-188; dla telefonów stacjonarnych: 22 438-41-41),
 • poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
 • listownie – na adres korespondencyjny Banku: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych którym jest Andrzej Surudo, jest to osoba, która odpowiada za ochronę danych Banku. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kierując korespondencję na adres iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Banku.

Z inspektorem BIK-u (Biura Informacji Kredytowej) możesz się skontaktować pisząc na adres: iod@bik.pl. Ponadto kontakt z BIK-iem możliwy jest:

 • poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl,
 • listownie na adres korespondencyjny - Centrum Obsługi Klienta BIK SA, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,

3. W jakim celu Bank przetwarza dane osobowe

Bank może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy, której jestem stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Bank będzie przetwarzał dane w okresie realizacji umowy,
 • wykonywania czynności bankowych, dla których podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy Prawo bankowe przez okres obowiązywania umowy,
 • archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów,
 • dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), płaceniem podatków (w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
 • identyfikacji statusu rezydencji podatkowej w oparciu o ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) oraz o ustawy o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku w trakcie obowiązywania Umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, o ile nie zgłosiłem sprzeciwu w tym zakresie. Marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy lub po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu, a także marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem w oparciu o moją zgodę do czasu jej odwołania. Komunikacja prowadzona z wykorzystaniem telefonu lub środków komunikacji elektronicznej będzie realizowana w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej odwołania. W celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty kredytowej Bank będzie przetwarzał informacje o moich zobowiązaniach posiadane przez Bank lub pozyskane przez Bank z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 77a,
 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku. Dane będą przetwarzane przez Bank do momentu przedawnienia roszczeń,
 • rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku do momentu przedawnienia roszczeń,
 • realizacji promocji lub korzystania z pakietów usług dla Umowy w oparciu o odrębne regulaminy, do których przystąpił -am/-em na podstawie mojej zgody, do momentu przedawnienia roszczeń.

4. Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Udostępnienie danych osobowych

Bank może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe, a także innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług IT, pośrednicy finansowi, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe, podmioty odpowiedzialne za obsługę kart płatniczych przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i na jego zlecenie.
W przypadkach realizacji międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu banku. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach prawa bankowego, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, a także przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank.

Narzędzia oparte na profilowaniu wykorzystywane są przez Bank do celów:

 • profilowania na potrzeby marketingu, które pozwala Bankowi na właściwsze dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Pozwala ono m.in. na analizę i prognozę kwestii dotyczących np. sytuacji ekonomicznej danej osoby.
 • profilowania na potrzeby oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, dokonywanego na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o produkt Banku oraz informacji pozyskanych w toku przeprowadzania oceny takich jak raporty z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, Związku Banków Polskich w oparciu o określony zestaw reguł i algorytmów według zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest zgoda na zawarcie umowy, odmowa zawarcia umowy lub podjęcie przez Bank decyzji indywidualnej.

8. Prawa osób, których dane przetwarza Bank

W związku z przetwarzaniem przez Bank Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa, możesz złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem kanałów obsługi klientów Nest Bank.

Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do banku. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym bank poinformuje Cię w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

ZMIANY W REGULAMINACH PROMOCJI

W obowiązujących regulaminach promocji dostosowaliśmy postanowienia do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CZY BANK CHRONI PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Bank przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Banku.

Bank wdrożył i wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Bank objęte są także tajemnicą bankową, zgodnie z którą - Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.