Oszczędzaj i chroń najbliższych

Myśląc o przyszłość, zakładamy, że wszystko potoczy się zgodnie z naszym planem. Może on jednak zostać przekreślony przez różne nagłe życiowe sytuacje – wypadek, nieprzewidziane wydatki, ograniczone dochody. Dlatego warto, abyś chronił swoich najbliższych i siebie. Wybierz do tego polisę Nest Spokojne Lata, która pozwoli Ci jednocześnie oszczędzać i zabezpieczyć finansowo najbliższych.

Jak to działa?

 

1.   Oszczędzanie

 

    regularnie gromadzisz kapitał (składka opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie)

    masz możliwość wcześniejszej wypłaty w nagłych sytuacjach*

    dostajesz 100% zwrot składek na koniec okresu umowy

    brak dodatkowych opłat

 

 

2.   Zabezpieczenie najbliższych

 

  • masz zapewnioną wypłatę ustalonej w umowie ubezpieczenia kwoty wskazanej osobie uprawnionej (w przypadku śmierci)
  • ochrona już od następnego dnia po opłaceniu składki
  • szybka wypłata bez postępowania spadkowego
  • brak podatku od spadków i darowizn

 

* Wcześniejsza wypłata środków z polisy rozumiana jest jako wypowiedzenie umowy ubezpieczenia i jest równoznaczna z wypłatą wartości wykupu. Wartość wykupu ustalana jest według stanu na dzień rozwiązania umowy ubezpieczenia.

 

Umowa ubezpieczenia NEST Spokojne Lata ma charakter długoterminowy i zakłada regularne opłacanie składki. W Twoim życiu może się jednak wiele zmienić na przestrzeni 10 czy 20 lat.

 

Jakie scenariusze są możliwe w czasie trwania umowy?

 

  • umowa trwa do końca okresu ubezpieczniea - dożycie
  • umowa jest rozwiązana przed terminem - wykup
  • następuje zawieszenie opłacania składki
  • zachodzi zdarzenie ubezpieczeniowe - śmierć ubezpieczonego

 

   1 zawieszenie opłacania składki 2 wykup 3 śmierć ubezpieczonego 4 koniec okresu ubezpiecznia - dożycie
 

maks. na okres 6
miesięcy, (po upływie
3 lat od zawarcia
umowy, raz na 5 lat);
ochrona trwa nadal


wypłata % składek,
w zależności od roku
trwania umowy;
umowa ulega
rozwiązaniu

 

wypłata osobie
uprawnionej kwoty
wskazanej w umowie;
umowa ulega
rozwiązaniu

 

wypłata kwoty
wskazanej w umowie

 

 

Okres umowy i składka

 

Umowa ubezpiecznia

Zawierana jest z Tobą na okres 10, 15 lub 20 lat (z zastrzeżeniem, że może trwać nie dłużej niż do rocznicy polisy, w której ukończysz 65 lat) w oddziale Nest Banku na podstawie wniosku. Umowę mogą podpisać osoby w wieku 18-55 lat (w przypadku umów 20-letnich umowę mogą podpisać osoby do 45 roku życia).

 

Składka

Ustalana jest w momencie zawarcia umowy i wynosi minimum 200 zł miesięcznie. Musi być opłacana regularnie, tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Po trzech latach trwania umowy, raz na pięć lat, możesz zawiesić opłacanie składki na pół roku.

 

 

Nota prawna

 

„Nest Spokojne Lata” to ubezpieczenie TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel). Niniejszy materiał prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Umowa ma charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim okresem obowiązywania. Wartość środków wypłaconych w związku z wypowiedzeniem umowy przez ubezpieczającego lub w związku z wygaśnięciem umowy w dacie wskazanej w umowie ubezpieczenia może być niższa niż wartość wpłaconych składek. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie „Nest Spokojne Lata” należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami dostępnymi w Oddziałach Nest Banku oraz na warta.pl. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest polisa. Bank jest agentem pośredniczącym w zawarciu umowy ubezpieczenia.


 
Egzekucja świadczeń z umowy

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, z wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.


 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w sytuacji gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.


 
Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. oraz Nest Banku S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 525-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319 357 000 zł.