Pakiet Emerytalny Skarbiec

Czy wiesz, jak będzie wyglądać twoja emerytura? W obecnym systemie emerytalnym środki na jesień życia mogą Ci nie wystarczyć na bieżące wydatki. Nest Bank proponuje rozwiązanie, które pozwoli Ci zabezpieczyć się na czas, kiedy powinieneś cieszyć się życiem.

Dlaczego warto wybrać fundusze w Nest Banku?

Fundusze mocno różnią się między sobą. Wybierając najlepszy dla siebie, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim że:

1. Powierzasz środki doświadczonym, profesjonalnym zarządzającym.
2. Masz duże możliwości zróżnicowania portfela aktywów.
3. Twój potencjał zysku zależy od przyjętego przez fundusz poziomu ryzyka inwestycyjnego.
4. Masz łatwy dostęp do zainwestowanych środków.

 

Co zrobić, żeby zacząć inwestować?

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Nest Banku, skontaktuj się z nami, żeby podpisać umowę oraz wypełnić ankietę MIFID.

Przed inwestycją zapoznaj się ze szczegółami oferty na stronie naszego partnera: skarbiec.pl

Co to jest Pakiet Emerytalny Skarbiec?

Pakiet Emerytalny Skarbiec to program długoterminowego inwestowania oparty na funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączy on w sobie praktycznie wszystkie formy oszczędzania na emeryturę. W ramach jednego programu możesz gromadzić kapitał:

 • na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE),Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO).
 • w Planie Systematycznego Oszczędzania (PSO).

Jak to działa?

Sam określ, w czym chcesz gromadzić oszczędności. Wskaż nam kolejność alokacji wpłat. Możesz na przykład zdecydować, że środki będą lokowane kolejno w całości na IKZE, IKE i PSO. Dlaczego kolejno? Bo po przekroczeniu ustawowego limitu wpłat na daną składową Pakietu środki będą lokowane na składową wskazaną przez Ciebie jako kolejna.

Każdą wpłatę będziesz przelewać na jeden, dedykowany dla Ciebie rachunek bankowy. To Bank zajmuje się przeksięgowaniem środków na odpowiednie konto. Skarbiec TFI kontroluje limity ustawowe na Kontach Pakietu Emerytalnego. Nadpłaty przelewane są na konto Planu Systematycznego Oszczędzania. Limity na poszczególne ustawowe Konta Pakietu Emerytalnego w 2018 roku wynoszą:

 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – 13 329 zł
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – 5 331,60 zł

W zależności od Twojego wyboru, po osiągnięciu limitu na danym produkcie środki będą przenoszone zgodnie jednym z poniższych schematów:

 

Co powinieneś rozważyć?

Fundusze mocno różnią się między sobą. Wybierając najlepszy dla siebie, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim:

horyzont inwestycyjny

indywidualną skłonność do ryzyka

kwotę inwestycji

Jakie sposoby inwestowania masz do wyboru?

1. Statyczny, o z góry określonym, stałym składzie portfela oraz podziale wpłat:

 • subfundusz Skarbiec akcja - 30% wpłat,
 • subfundusz Skarbiec Depozytowy - 30% wpłat,
 • subfundusz Skarbiec III Filar - 40% wpłat.

2. Aktywny, w którym środki przenoszone są automatycznie pomiędzy subfunduszami w momencie osiągnięcia przez Ciebie określonego wieku:

 • do 50 lat – 100% subfundusz Skarbiec – Akcja,
 • 50-55 lat – 100% subfundusz Skarbiec – Waga,
 • 55-58 lat – 100% subfundusz Skarbiec – III Filar,
 • powyżej 58 lat – 100% subfundusz Skarbiec – Depozytowy.

Dzięki temu wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego spada ryzyko związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych.

3. Indywidualny, w którym sam dobierasz skład swojego portfela inwestycyjnego, wybierając do niego maksymalnie trzy subfundusze funduszu parasolowego Skarbiec FIO.

Zawsze możesz zmienić zdanie

Wybór portfela inwestycyjnego oznacza, że wpłacane środki będą inwestowane według wybranego przez Ciebie schematu w ten sam sposób na wszystkich Kontach Pakietu Emerytalnego. Pamiętaj jednak, że w dowolnym momencie możesz zmienić swój portfel inwestycyjny, a w ramach portfela indywidualnego zmienić jego skład. Zrobisz to bezpłatnie i tyle razy, ile zechcesz.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Niektóre lub wszystkie fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne lub częściowo zgodne z Twoją wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi. W takiej sytuacji Bank może odmówić Ci sprzedaży takich funduszy inwestycyjnych, mając na względzie Twój najlepszy interes.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami (Skarbiec TFI S.A.)

Jakie są zalety Konta Zabezpieczenia Emerytalnego?


Zalety w trakcie oszczędzania:

 • Nie musisz deklarować wysokości ani częstotliwości wpłat. Sam decydujesz o tym, w jaki sposób oszczędzasz.
 • Środki wpłacone na konto możesz odliczyć w deklaracji PIT.

Zalety po zakończeniu oszczędzania:

 • Wypłacając środki, nie płacisz 19% podatku od zysków kapitałowych. Nie są one też objęte stawką podatku dochodowego wynoszącą 18% lub 32%. Jedyny podatek, jaki jest w tym wypadku pobierany, jest ryczałtowy – 10%.
 • Możesz wskazać osoby, które odziedziczą Twoje środki, przy czym są one w takim wypadku zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Jakie są zalety Konta Emerytalnego?


Zalety w trakcie oszczędzania:

 • Nie musisz deklarować wysokości ani częstotliwości wpłat. Sam decydujesz o tym, w jaki sposób oszczędzasz.

Zalety po zakończeniu oszczędzania:

 • Zyski z oszczędności nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych, jeśli dotrwają na koncie do osiągnięcia przez Ciebie 60 roku życia oraz wpłaty będą uiszczane przez co najmniej 5 lat.
 • Możesz wskazać osoby, które odziedziczą Twoje środki, przy czym są one w takim wypadku zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Nota Prawna

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.