Nest Solidne Inwestycje

Działamy z myślą o Tobie i Twojej rodzinie, dlatego proponujemy Ci solidne ubezpieczenia inwestycyjne, które są godne zaufania. Wybierając Nest Solidne Inwestycje, wpłacasz swoje środki raz, by następnie inwestować w wybrane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oparte o Fundusze Inwestycyjne Otwarte/Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte tzw. FIO/SFIO, lub skorzystać z gotowego portfela inwestycyjnego:

 • Portfel Stabilny
 • Portfel Rozważny
 • Portfel Śmiały

Przejdź do noty prawnej

5 000 zł
minimalna składka

Szeroki wybór UFK
opartych o FIO/SFIO

Wiek wstępu
18-70 lat – Wariant Standardowy
70-75 lat – Wariant Dojrzały

Nest Solidne Inwestycje to:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dopasowane do Twojego wieku (w przypadku wskazania alokacji dopasowanej do wieku),
 • kwartalna wypłata Twoich ewentualnych zysków, czyli "Automatyczny Częściowy Wykup",
 • nieograniczona liczba bezpłatnych konwersji, które umożliwiają przenoszenie Twoich oszczędności pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi dostępnymi w ramach oferty,
 • możliwość zróżnicowania swojego inwestycyjnego portfela dzięki wyborowi Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, których aktywa składają się z funduszy o różnych strategiach i o różnym stopniu ryzyka.

Koszty i opłaty

Opłaty
szczegółowy sposób pobierania opłat określony jest w OWU
Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość
Opłata wstępno-dystrybucyjna procentowo, jednorazowo od Składki (Ubezpieczyciel może zrezygnować z pobrania części lub całości opłaty wstępno-dystrybucyjnej. Ostateczna wysokość opłaty wstępno-dystrybucyjnej wskazana jest we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz na Polisie) w przypadku Składki równej lub wyższej niż
5 000 zł ale niższej niż
50 000 zł
2,95%
w przypadku Składki równej lub wyższej niż
50 000 zł
1,95%
Opłata administracyjno-dystrybucyjna procentowo, miesięcznie od Wartości rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1,49% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej) procentowo, miesięcznie, od Składki Zainwestowanej, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 0,012% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z ubezpieczenia w czasie 5 lat od opłacenia składki, Twoje środki zostaną pomniejszone o określony procent od zainwestowanych pieniędzy. Może to wynieść maksymalnie 2,5%. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentach na dole strony.

Wybrane czynniki ryzyka

Zależy nam, żebyś wiedział, że inwestowanie w UFK wiąże się między innymi z:

 • ryzykiem zmiany wartości certyfikatów inwestycyjnych, stanowiących odzwierciedlenie aktywów danego UFK,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części lub całości zapłaconej składki zainwestowanej w momencie zakończenia umowy ubezpieczenia,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego UFK niezgodnego z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości aktywów danego UFK w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości certyfikatów inwestycyjnych,
 • ryzykiem kredytowym związanym z kondycją finansową emitentów dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego FIZ,
 • ryzykiem spadku wartości portfela inwestycyjnego, spowodowanego wzrostem stóp procentowych,
 • ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może wpłynąć na spadek wartości jednostki portfela inwestycyjnego,
 • ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z dokonywaniem częściowego wykupu oraz całkowitego wykupu jeden lub dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym (w zależności od UFK),
 • ryzykiem braku płynności, w związku z przejściowym niewykupieniem jednostek uczestnictwa UFK w terminach określonych w OWU na skutek braku możliwości zbycia aktywów UFK,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że część aktywów poszczególnych FIZ inwestowana jest w instrumenty finansowe wyrażone w walucie obcej,

Pełną listę czynników ryzyka znajdziesz w dokumentach dotyczących naszych produktów. 

Nota Prawna

 • Nest Dobrane Inwestycje i Nest Solidne Inwestycje to indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
 • Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są inwestowane w fundusze inwestycyjne zgodnie z poszczególnymi regulaminami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
 • Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem bankowym i nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane ani przez Nest Bank S.A. ani przez TU na Życie Europa S.A.
 • Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający.
 • Wyniki UFK nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa UFK może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych.
 • Wartość wykupu może być niższa niż wpłacone środki. Potencjalne korzyści są pomniejszane o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.
 • Szczegółowe zasady indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Nest Solidne Inwestycje i Nest Dobrane Inwestycje, w tym informacje na temat opłat i ryzyk z nim związanych, jak również informacje na temat ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasad działania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabelach Opłat i Limitów, Wykazach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Kartach Informacyjnych, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabele Opłat i Limitów, Wykazy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Karty Informacyjne są dostępne w oddziałach Nest Bank S.A. oraz na stronie internetowej banku www.nestbank.pl. Niezbędne jest zapoznanie się z treścią dokumentów przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.
 • TU na Życie Europa S.A. (jako zakład ubezpieczeń) oraz Nest Bank S.A. (działający jako agent ubezpieczeniowy TU na Życie Europa S.A.) nie prowadzą jakiegokolwiek doradztwa (w tym doradztwa inwestycyjnego) i nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem składek ubezpieczeniowych w UFK,
 • Wszelkie podawane przez Nest Bank S.A. informacje nie mają charakteru rekomendacji ani sugestii określonego zachowania po stronie klienta. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
 • Składka, po pomniejszeniu o opłatę wstępno – dystrybucyjną w całości przeznaczana jest na inwestycję w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (część inwestycyjna), natomiast pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego opłata za ryzyko ubezpieczeniowe przeznaczona jest na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej (część ochronna) i wypłatę świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczającego (w tym śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego).
 • Twórcą produktu jest TU na Życie Europa S.A. Dokumenty dostępne na stronie https://tueuropa.pl/nest-dobrane-inwestycje-dokumenty oraz https://tueuropa.pl/nest-dobrane-inwestycje.htm
 • "Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej."

Powrót na górę strony