Nest Przejrzyste Obligacje

Chcesz zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich w razie wypadku komunikacyjnego, a jednocześnie interesująco zainwestować swoje środki? Z myślą o Tobie przygotowaliśmy przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.
Dzięki niemu możesz zainwestować w dwa dłużne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

 1. UFK Europa Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) oraz
 2. UFK Europa (2) Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO).

Równy podział środków między oba ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe daje Ci możliwość lokowania środków w FIO/SFIO zarządzane przez dwa renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI. Pamiętaj, że podobnie jak każda inwestycja, również i ta nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Przejdź do noty prawnej

5 000 zł
minimalna składka

Podział środków 50/50 pomiędzy dwa
Ubezpieczeniowe Fundusze kapitałowe

Wiek wstępu 18-70 lat
- w Wariancie Standardowym albo
70-82 lata
- w Wariancie Dojrzałym

Opłaty
szczegółowy sposób pobierania opłat określony jest w OWU

Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość
Opłata wstępno-dystrybucyjna od Składki
(Ubezpieczyciel może zrezygnować z pobrania części lub całości opłaty wstępno-dystrybucyjnej. Ostateczna wysokość opłaty wstępno-dystrybucyjnej wskazana jest we wniosku
o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz na Polisie)
1,95%
Opłata administracyjno-dystrybucyjna od Wartości Rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1,49% w skali roku
(za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe
(zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej)
od Składki Zainwestowanej, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 0,026% w skali roku
(za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata transakcyjna
(przeznaczona jest na pokrycie kosztów
realizacji dyspozycji całkowitego wykupu)
kwotowo od 1. do 60.
Miesiąca Odpowiedzialności
15zl
od 61.
Miesiąca Odpowiedzialności
0zl

 Pamiętaj, że tabela nie uwzględnia innych obciążeń dochodu z inwestycji, takich jak na przykład konieczność zapłaty podatku od dochodów kapitałowych.

Poznaj wybrane czynniki ryzyka

Zależy nam, żebyś wiedział, że inwestowanie w UFK wiąże się między innymi z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z niemożnością realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach cen, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie dużej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych bez istotnych zmian cen.
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Informacja o występowaniu ryzyka walutowego zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową – realizowane przez zarządzającego funduszem inwestycyjnym. Informacja
  o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Pełną listę czynników ryzyka znajdziesz w dokumentach dotyczących naszych produktów.

Nota prawna

 • Nest Przejrzyste Obligacje to indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,
 • Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są inwestowane w fundusze inwestycyjne zgodnie z regulaminami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,
 • Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem bankowym i nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane ani przez Nest Bank S.A. ani przez TU na Życie Europa S.A.
 • Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający,
 • Inwestor musi się liczyć z możliwością utraty części lub całości kapitału,
  Wartość wykupu może być niższa niż wpłacone środki. Potencjalne korzyści są pomniejszane o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminu funduszu,
 • Szczegółowe zasady indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Nest Przejrzyste Obligacje, w tym informacje na temat opłat i ryzyk z nim związanych, jak również informacje na temat ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasad działania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabelach Opłat i Limitów, Wykazach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Kartach Informacyjnych, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabele Opłat i Limitów, Wykazy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Karty Informacyjne są dostępne w oddziałach Nest Bank S.A. oraz na stronie internetowej banku www.nestbank.pl. Niezbędne jest zapoznanie się z treścią dokumentów przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia,
  Pełne informacje na temat produktu znajdują się również w sekcji „Dokumenty” na dole strony www,
 • Twórcą produktu jest TU na Życie Europa S.A. Dokumenty dostępne na stronie https://tueuropa.pl/nest-przejrzyste-obligacje-dokumenty
  oraz https://tueuropa.pl/nest-przejrzyste-obligacje,
 • TU na Życie Europa S.A. (jako zakład ubezpieczeń) oraz Nest Bank S.A. (działający jako agent ubezpieczeniowy TU na Życie Europa S.A.) nie prowadzą jakiegokolwiek doradztwa (w tym doradztwa inwestycyjnego) i nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem składek ubezpieczeniowych w UFK,
 • Wszelkie podawane przez Nest Bank S.A. informacje nie mają charakteru rekomendacji ani sugestii określonego zachowania po stronie klienta. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
 • Składka, po pomniejszeniu o opłatę wstępną – dystrybucyjną w całości przeznaczana jest na inwestycję w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (część inwestycyjna), natomiast pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego opłata za ryzyko ubezpieczeniowe przeznaczona jest na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej (część ochronna) i wypłatę świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczającego (w tym śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego).
 • Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

 

Powrót na górę strony