Stabilne Gniazdo to bezpieczny wstęp do nauki inwestowania, ponieważ 100% włożonego w nie kapitału jest pod pełną ochroną. To idealna propozycja dla tych, którzy chcieliby zainwestować „na próbę", nie podejmując przy tym zbyt dużego ryzyka. To także rozwiązanie finansowe stosowane przez doświadczonych inwestorów przy budowanie portfela inwestycyjnego.

 

Ostateczne parametry produktu

Ostateczne parametry Lokaty Inwestycyjnej Nest Stabline Gniazdo przedstawiono w punktach poniżej:

a. NBPFIXING (EURPLN): 4.2846
b. Bariera górna (EURPLN): 4.3396
c. Bariera dolna (EURPLN): 4.2296

Czym jest lokata inwestycyjna?

Chcesz inwestować na różnych rynkach, ale obawiasz się ryzyka? Rozumiemy to. Dlatego przygotowaliśmy lokatę inwestycyjną Stabilne Gniazdo, która łączy cechy dwóch produktów:

 • Inwestycji, która pozwala osiągnąć wyższy zysk niż lokata, choć jest bardziej ryzykowna.
 • Lokaty zapewniającej 100% zwrotu kapitału na koniec okresu lokaty.

Bezpieczne inwestowanie

Dzięki lokacie inwestycyjnej Stabilne Gniazdo możesz pośrednio zainwestować swoje środki w akcje, surowce, towary lub w krajowy i zagraniczny rynek walutowy. Mimo to nie musisz o nich wszystkiego wiedzieć. Zamiast tego możesz zdać się na naszych ekspertów dysponujących wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu. Dzięki temu masz szansę na zysk większy niż ten, na który możesz liczyć w wypadku lokaty, a przy tym nadal masz pewność, że twój kapitał jest bezpieczny. Nominał lokaty jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z systemem gwarantowania depozytów.

Co otrzymasz po okresie trwania inwestycji?

Stabilne Gniazdo to bezpieczna inwestycja. Dlatego efektem zainwestowania przez Ciebie w lokatę inwestycyjną będzie jeden z dwóch scenariuszy:
Potencjalny Zysk z inwestycji
uzależniony od sytuacji rynkowej
100% zwrotu
zainwestowanego kapitału

Jakie są zasady uczestnictwa?

Okres trwania inwestycji: 18 miesięcy (18.12.2018r. – 18.06.2020r.)
Gwarancja zwrotu kapitału na koniec okresu: 100%
Minimalna kwota wpłaty: 10 000 zł
Okres subskrypcji: 15.11.2018r. – 14.12.2018r.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Wybór Lokaty inwestycyjnej, czyli produktu strukturyzowanego, którego zysk uzależniony jest od instrumentu pochodnego, wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem związanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w całej gospodarce i wywieraniem przez nie wpływu na wartość inwestycji lub produktu,
 • ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem wahań rynkowych indeksów stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), które mogą niekorzystnie wpływać na bieżącą wartość instrumentu pochodnego,
 • ryzykiem walutowym, występującym w przypadku inwestycji w obcej walucie i związanym z niepewnością co do kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja, po jakim nastąpi w przyszłości wymiana waluty obcej na krajową. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności,
 • ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalnością indeksów rynkowych, obejmujących cały rynek lub jego fragmenty (branże),
 • ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem wahań stopy zwrotów na inwestycjach wywołanym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodarką przez państwo, które mają podłoże polityczne,
 • ryzykiem kredytowym Nest Bank S.A. w związku z którym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • ryzykiem prawnym, czyli ryzykiem wynikającym z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyzy, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej
 • ryzykiem płynności, czyli ryzykiem braku dostępności do środków. Dodatkowo należy pamiętać iż, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia kosztów z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Dokumentacji Produktowej.
 • ryzykiem podatkowym czyli ryzykiem zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

 

MIFID

Dystrybucja lokat inwestycyjnych podlega dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive, w skrócie: MiFID), obowiązującej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE została w Polsce zaimplementowana poprzez:

 • Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.), oraz
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1112),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. poz. 1111),
 • Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydanego na mocy delegacji ustawowej na podstawie art. 94 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

Oprócz Dyrektywy MiFID 2 bezpośrednie prawa i obowiązki na uczestników rynku zostały nałożone na mocy:
 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, oraz
 • Rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.

 

Nota prawna

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych we Wniosku o otwarcie lokaty inwestycyjnej, a nie niniejszego skróconego opisu. Powyższy dokument jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej Banku www.nestbank.pl.
Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom.

Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Warunki przedstawione w niniejszej publikacji mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Okres subskrypcji: 15.11.2018r. – 14.12.2018r.
Okres trwania lokaty: 18.12.2018r. – 18.06.2020r. (18 miesięcy).