Aktualności

Zmiana regulaminów

data: 24 października 2018

W „Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw”:

    1)  w §4 dodane zostały ust. 6 – 9 określające zasady odstąpienia przez Kredytobiorcę od zawartej umowy, 

    2) §8 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„W czasie obowiązywania Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawiać wymagane przez Bank informacje i dokumenty niezbędne dla oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.” 

otrzymał nowe brzmienie:

„W czasie obowiązywania Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawiać wymagane przez Bank informacje i dokumenty niezbędne dla oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty Kredytu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy żądania Banku. Bank ma prawo do obciążenia Kredytobiorcy opłatą w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji w przypadku, gdy Kredytobiorca nie przedstawi Bankowi żądanych informacji i dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Opłata za niedostarczenie wymaganych przez Bank dokumentów zostanie pobrana przez Bank poprzez obciążenie rachunku bieżącego, z którego dokonywana jest spłata Kredytu.”, 

    3) w §9 ust. 6 zapis o treści „7 dni robocze” otrzymał brzmienie „7 dni roboczych”,

    4) §13 ust. 1 pkt. 2 dokonano zmiany adresu korespondencyjnego, na który powinny być przesyłane reklamacje Klientów. 

W „Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A. - mikroprzedsiębiorstwa”:

    1) w §1 ust. 2 pkt. 8 zmieniono zapis „Serwis Telefoniczny COK” na „Infolinia Banku”,

    2) w §4 dodane zostały ust. 7 – 10 określające zasady odstąpienia przez Kredytobiorcę od zawartej umowy,

    3) §8 ust. 1 pkt 2 o dotychczasowej treści:

„informowania Banku o decyzjach, działaniach, faktach i zamierzeniach mających istotny wpływ na jego sytuację prawną, majątkową lub ekonomiczno-finansową, w tym przedstawienia minimum raz w roku, na żądanie Banku informacji i dokumentów umożliwiających przeprowadzanie przez Bank czynności związanych z oceną sytuacji ekonomiczno – finansowej Kredytobiorcy”

został podzielony na dwa punkty, które otrzymały brzmienie:

„ 2) informowania Banku o decyzjach, działaniach, faktach i zamierzeniach mających istotny wpływ na jego sytuację prawną, majątkową lub ekonomiczno-finansową, 

3) przedstawienia minimum raz w roku, na żądanie Banku informacji i dokumentów umożliwiających przeprowadzanie przez Bank czynności związanych z oceną sytuacji ekonomiczno – finansowej Kredytobiorcy oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty Kredytu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy żądania Banku. Bank ma prawo do obciążenia Kredytobiorcy opłatą w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji w przypadku, gdy Kredytobiorca nie przedstawi Bankowi żądanych informacji i dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Opłata za niedostarczenie wymaganych przez Bank dokumentów zostanie pobrana przez Bank poprzez obciążenie rachunku bieżącego, z którego dokonywana jest spłata Kredytu.”

    4) w §8 ust. 3 zapis „COK” zastąpiono zapisem „Infolinia Banku”,

    5) §14 ust. 1 pkt. 2 dokonano zmiany adresu korespondencyjnego, na który powinny być przesyłane reklamacje Klientów,

    6) §14 ust. 1 pkt. 3 zapis „Serwisu Telefonicznego COK” zastąpiono zapisem „Infolinii Banku”.

W „Tabeli Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa” wprowadzona została opłata „za niedostarczenie wymaganych przez Bank dokumentów do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, dokumentów umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu” w wysokości 300,00 PLN.

Tekst regulaminu oraz „Tabeli Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa” dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.nestbank.pl 

Pozdrawiamy,
Zespół Nest Banku